Distances

    Unit-edge Unit-radius
A Edge 1.0 1.632993161858
B Radius 0.6123724356958 1.0
C Height 0.8164965809277 1.333333333333
D Center to side 0.2041241452312 0.333333333333
E Center to edge 0.3535533905932 0.5773502691896
F Base to corner 0.5773502691896 0.9428090415834
G Base to edge 0.2886751345948 0.4714045207904

Angles

   

Degrees

Radians

a edge to edge 60 1.047197551197
b radius to edge 35.26438968275 0.6154797086704
c radius to radius 109.4712206345 1.910633236249
d radius to base 19.4712206345 0.3398369094543